Nguyên tắc và quy định chung

– Website www.imedicare.com.vn là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến, được thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN IMEDICARE VIỆT NAM, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

– www.imedicare.com.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa, dịch vụ và đã ký hợp đồng với www.imedicare.com.vn để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên www.imedicare.com.vn (sau đây gọi chung là “Người bán”).

– Khách hàng tham gia giao dịch trên www.imedicare.com.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là “Người mua”).

– Sản phẩm giao dịch trên www.imedicare.com.vn bao gồm hàng hóa, dịch vụ và phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo (sau đây gọi chung là “Sản phẩm”).

– Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên www.imedicare.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên www.imedicare.com.vn. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

– Tất cả các thành viên (Người bán và Người mua) khi tham gia giao dịch trên www.imedicare.com.vn phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.imedicare.com.vn (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.